Energy Storage: Providing the Bridge to an Electrified Future